Bezpieczeństwo i prywatność

Zasada poufności

ZASADA POUFNOŚCI oznacza, że dane i informacje o osobach korzystających z usług nie są udostępniane i ujawniane osobom nieupoważnionym.

 

Psychoterapeuta zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od pacjenta w toku psychoterapii. W szczególności nie może ujawniać bez zgody pacjenta osobom trzecim:

 • faktu pozostawania pacjenta w terapii
 • przebiegu i treści procesu terapeutycznego
 • danych o stanie psychicznym pacjenta
 • danych o rokowaniach i postępach w leczeniu.
 • Powyższe dotyczy także terapii pacjentów niepełnoletnich. Tym niemniej psychoterapeuta poznawczy bądź też behawioralny winien każdorazowo rozpatrzyć na ile przekazanie określonych informacji o przebiegu terapii ( wniosków i zaleceń) rodzicom lub opiekunom dziecka może służyć dobru pacjenta. Koniecznym jest natomiast poinformowanie prawnych opiekunów dziecka o objęciu go opieką terapeutyczną.
 • Uchylenie tajemnicy jest dopuszczalne tylko w przypadku ochrony dobra wyższego : np. o ile istnieje domniemanie poważnego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta oraz innych osób. Tajemnica może być wówczas uchylona tylko wobec osób lub instytucji do tego właściwych;
 • Poddawanie superwizji problemu pacjenta powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Z Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego, Dział III

Omówienie przepisów prawnych obligujących psychoterapeutę do zachowania tajemnicy zawodowej -  dokument przygotowano na zlecenie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przez Kancelarię Prawną Radwan - Rohrenschef.

ZASADA BEZPIECZEŃSTWA, odnosi się do ochrony danych i informacji. Obejmuje wszelkie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne.

 

 • Ze względów bezpieczeństwa i poufności danych klinika Myway zapewnia możliwość przeprowadzenia konsultacji za pośrednictwem bezpiecznego komunikatora, powszechnie  wykorzystywanego w telemedycynie - Vsee.
 • Zapewniamy także Państwu możliwość komunikowania się poprzez Skype'a, jednak pragniemy zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo i poufność bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów - VSee jest również komunikatorem bezpłatnym.
 • Zapewniamy także ochronę naszego serwisu internetowego i poufność transmisji danych za pomocą certyfikatu SSL
 • A takżę najwyższy poziom bezpieczeństwa płatności internetowych poprzez PayPal oraz Payu.

Zasada bezpieczeństwa

APA nie zaleca stosowania Skypa do świadczenia usług psychoterapeutycznych i psychologicznych

UŻYWANIE SKYPE'A W TELEMEDYCYNIE BUDZI WĄTPLIWOŚCI, chociaż Skype jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów wideokonferencyjnych.

 

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne nie zaleca używania Skype w psychoterapii online, ponieważ nie spełnia on w pełni standardów bezpieczeństwa i poufności informacji medycznych. HIPAA (amerykańskie prawo dotyczące informacji medycznych) nie określa technologii, które powinny być stosowane do tworzenia, otrzymywania, przechowywania lub przesyłania elektronicznych informacji medycznych. Według zasad bezpieczeństwa HIPAA podmioty objęte zobowiązaniem zgodności muszą przeprowadzać indywidualne oceny ryzyka dotyczące technologii (sprzętu, oprogramowania itp.).
Co prawda Skype używa szyfrowania, ale jest to tylko jedno z wymagań HIPAA. Korzystanie z programu Skype w telemedycynie budzi szereg obaw.
Po pierwsze, odpowiedzialność za nieprzestrzeganie HIPAA jest podzielona pomiędzy podmioty objęte obowiązkiem zgodności z HIPAA i współpracujące strony trzecie, które świadczą usługi podmiotom objętym ubezpieczeniem i mogą mieć dostęp do informacji poufnych.
Skype nie oferuje umów stowarzyszeniowych dla pracowników służby zdrowia, którzy chcą go używać do celów telezdrowia.
Ponadto zgodność z zasadami bezpieczeństwa wymaga, aby objęte nimi podmioty używały technologii, które zapewniają:

 •     Kontrolę audytu, czyli mechanizmy monitorowania, kto uzyskuje dostęp do informacji medycznych.
 •     Narzędzia powiadamiania o naruszeniach, które umożliwiają ostrzeganie użytkowników w przypadku nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do ePHI.

Skype wydaje się nie oferować żadnych narzędzi kontroli ani narzędzi powiadamiania o naruszeniu, aby ostrzec Cię, jeśli doszło do nieuprawnionego ujawnienia ePHI.

Niektóre organizacje zalecają niestosowanie Skype i podobnych platform internetowych z powodu obaw związanych z wymaganiami HIPAA. Najważniejsze: jeśli zdecydujesz się używać Skype'a do komunikacji medycznej, pamiętaj o ryzyku naruszenia zasad HIPAA. .

Na podstawie informacji American Psychological Associacion, APA, kwiecień 2014                                                                                                   

  - APA Practice Central - Skype via Hipaa

 - Zur Institute - Skype & Hipaa

W POLSCE NIE MA REGULACJI PRAWNYCH, określających pracę psychologa i psychoterapeuty na odległość. Podobnie jest w wielu innych krajach.

 

Amerykańskie Towarzystwo Psychochologiczne przygotowało wytyczne, które mają pomóc psychologom w ich pracy online. Wskazano, że psychologów pracujących online obowiązują takie same zasady etyczne, jakimi powinni kierować się praktykując w gabinecie. Dodatkowo Amerykańskie Towarzystwo Psychochologiczne zwróciło uwagę na aspekty związane z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących pacjentów.

 

 

Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie praktyki psychologicznej i psychoterapeutycznej online (fragmenty)

 

 • Psycholodzy świadczący usługi online dążą do podnoszenia swoich kompetencji w pracy z  wykorzystaniem nowych technologii, jak i związanych z potencjalnym oddziaływaniem technologii na klientów/pacjentów, superwizorów lub innych specjalistów.
 • Psycholodzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić etyczne i profesjonalne standardy opieki i praktyki na samym początku i przez cały czas świadczenia usług.
 • Psycholodzy, którzy świadczą usługi telemedyczne, podejmują uzasadnione działania w celu ochrony i zachowania poufności danych i informacji dotyczących swoich klientów/pacjentów i informują ich o potencjalnie zwiększonym ryzyku utraty poufności, związanym z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych, jeśli takie istnieje.
 • Psycholodzy świadczący usługi telepsychologiczne podejmują uzasadnione kroki w celu zapewnienia środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i informacji związanych z ich klientami/pacjentami przed niezamierzonym dostępem lub ujawnieniem.
 • Zachęca się psychologów do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i regulacji przy świadczeniu usług telepsychologicznych dla klientów/pacjentów w obrębie granic jurysdykcyjnych i międzynarodowych.
 • Ważne jest, aby pamiętać, że nie jest celem niniejszych wytycznych określenie konkretnych działań, lecz raczej oferowanie najlepszych dostępnych obecnie wskazówek przy włączaniu technologii telekomunikacyjnych do świadczenia usług psychologicznych. Ponieważ technologia i jej zastosowanie w zawodzie psychologicznym jest obszarem dynamicznym, wytyczne te nie obejmują wszystkich aspektów i nie mają pierwszeństwa przed osądem psychologów lub obowiązującymi prawami i przepisami, obowiązującymi w praktyce psychologicznej.
 • Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowało zalecenia, wskazówki do praktykownania telepsychologii. Wskazówki te pomagają psychologom zastosować standardy profesjonalnej prakyki wtedy, gdy korzystają telekomunikacyjne technologie w celu świadczenia usług psychologicznych.

wersja w j.angielskim - Guidelines for the Practice of telepsychology

Standardy praktyki psychologicznej przez internet

Zgodność z HIPAA

ŚWIATOWE STANDARDY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH MEDYCZNYCH wyznacza HIPAA, amerykańska ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych (ang. The Health Insurnce Portability and Accountability Act).

 

Każda firma mająca do czynienia chronionymi informacjami medycznymi (PHI) musi  spełnić wszystkie wymagane fizyczne, sieciowe oraz zapewnić przestrzeganie określonych środków bezpieczeństwa. Zasada prywatności HIPAA odnosi się do zapisywania, udostępniania medycznych i osobistych informacji o pacjentach, podczas gdy zasada bezpieczeństwa HIPAA w bardziej szczegółowy sposób określa krajowe standardy ochrony danych medycznych: wytworzonych, otrzymywanych, przechowywanych lub przesyłanych drogą elektroniczną, zwanych informacjami chronionymi elektronicznie (ePHI).

 • Fizyczne zabezpieczenia obejmują ograniczenia dostępu do stacji roboczych i mediów elektronicznych w związku z przesyłaniem, usuwaniem, niszczeniem i ponownym wykorzystywaniem mediów elektronicznych i informacji medycznych chronionych elektronicznie (ePHI).
 •  Zabezpieczenia techniczne oznaczają kontrolę dostępu do chronionych danych medycznych. Kontrola dostępu obejmuje używanie unikalnych identyfikatorów użytkowników, procedury dostępu awaryjnego, automatycznego wylogowania oraz szyfrowania.
 •  Sieć lub transmisja jest ostatnim zabezpieczeniem technicznym wymaganym od hostów zgodnych z HIPAA w celu ochrony przed nieautoryzowanym publicznym dostępem do ePHI. Dotyczy to wszystkich metod przesyłania danych, takich jak poczta elektroniczna, Internet, a nawet prywatna sieć, na przykład prywatna chmura

MYWAY NIE REKOMENDUJE UŻYWANIA SKYPE'A i innych masowych komunikatorów do połączeń w celach terapeutycznych, ponieważ nie zapewniają one wystarczającej ochrony prywatności i danych. Rekomendujemy używanie systemu VSee jako najbezpieczniego komunikatora na rynku.

 

VSee został zbudowany specjalnie pod kątem bezpiecznego świadczenia usługi telemedycznych, jest bezpłatny i łatwy w użyciu. VSee ma także tę zaletę, że wykorzystuje dwukrotnie mniejszą przepustowość, więc jest bardziej stabilny przy wolniejszych połączeniach internetowych.
VSee, jako jedyny komunikator i platforma, został wybrany przez NASA dla astronautów na Stacji Kosmiczne.

Rekomendacja MyWay dla VSee nie oznacza, że nie będziemy używali Skype'a, jeśli taki będzie wybór naszych pacjentów. Sugerujemy jedynie, żeby przy wyborze komunikatora wziąć pod uwagę kwestie poufności i ochrony informacji.

Vsee - bezpieczna wideokonferencja

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii i Psychiatrii Online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jesli wyrażasz na to zgodę kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję