Test na inteligencje - czym jest inteligencja?

04.04.2024

Spis treści:
 


Czym jest inteligencja ?Na co dzień zauważamy, że ludzie różnią się zarówno szybkością, jak i skutecznością w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych, zawodowych czy sytuacyjnych. Nawet wśród osób o podobnym poziomie wykształcenia, niektórzy potrafią przyswoić sobie wiedzę lub wykonać zadania umysłowe, które dla innych są zbyt trudne. Zdarza się, że osoba bez formalnego wykształcenia potrafi pokonać w szachy partnera po studiach i z dużym doświadczeniem w tej grze.

 

Dlatego często używamy terminu "inteligencja", aby opisać różnice indywidualne w szybkości i jakości rozwiązywania problemów. Osoby uznawane za bardziej inteligentne radzą sobie z zadaniami i problemami szybciej, lepiej i skuteczniej w porównaniu z innymi oraz posiadają większe umiejętności logicznego myślenia. Zazwyczaj zgadzamy się, że osoba, która nie potrafi poradzić sobie z zadaniami, które inni wykonują względnie łatwo, jest uważana za mniej inteligentną.Inteligencja to umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów. Proces rozwiązywania problemów obejmuje zaangażowanie wielu różnorodnych procesów umysłowych, takich jak logiczne rozumowanie, wnioskowanie, myślenie abstrakcyjne, oraz zdolność do wykrywania zależności. Psycholodzy, którzy identyfikują inteligencję z umiejętnością rozwiązywania problemów, skupiają się głównie na analizie procesów myślowych, zamiast na stałych cechach intelektualnych jednostki.

Wyjątkową uwagę w hierarchii teorii zdolności umysłowych zwraca się na koncepcję R.B. Cattella. Opublikowana w 1971 roku koncepcja zyskała dużą popularność w minionym dziesięcioleciu, także w naszym kraju. Cattell podzielił inteligencje na dwie bardziej konkretne jej rodzaje: inteligencję płynną oraz inteligencję skrystalizowaną. 
 

Według Cattella, inteligencja płynna jest silnie związana z fizjologicznymi cechami struktur nerwowych w mózgu i w dużej mierze zależy od dziedziczenia genetycznego. Cattell zauważa, że inteligencja płynna wyraża się szczególnie jako sprawność umysłowa czy też  zdolności do rozwiązywania zadań, które wymagają postrzegania zależności między różnymi elementami w testach niewerbalnych. Te zadania ujawniają naturalną zdolność do rozumowania, dlatego też Cattell określa je jako "neutralne kulturowo" (culture-fair).
 

Inteligencja skrystalizowana manifestuje się głównie poprzez zdolność do rozwiązywania tradycyjnych testów inteligencji wzorowanych na koncepcji Bineta. Obejmują one umiejętności werbalne, liczbowe oraz logiczne myślenie, oparte na znajomości zasad logiki. Ta forma inteligencji rozwija się w wyniku doświadczeń i procesu uczenia się, który nakłada się na inteligencję płynną. Z tego powodu jej poziom ewoluuje wraz z wiekiem, przy czym znaczący wpływ na nią ma również kultura, w której jednostka się rozwija.
 

Główne różnice między inteligencją płynną a skrystalizowaną leżą w ich uwarunkowaniu genetycznym oraz tym jak przebiega rozwój inteligencji. Zmienność w zakresie inteligencji płynnej jest w większym stopniu dziedziczona niż w przypadku inteligencji skrystalizowanej. Ponadto inteligencja płynna osiąga swój szczytowy rozwój w okresie dojrzałości, podczas gdy inteligencja skrystalizowana, która bazuje w akumulacji doświadczeń na fundamencie inteligencji płynnej, rozwija się aż do późnej starości.Rodzaje testów na inteligencje  

 

Jak sprawdzić iloraz inteligencji? Testy inteligencji mają długą historię, sięgającą początków rozwoju psychologii naukowej. Kluczowym pojęciem stosowanym do ilościowej oceny inteligencji jest iloraz inteligencji (II). Jak pokaże dalsza analiza, to pojęcie, które zostało wprowadzone do psychologii ponad 70 lat temu, uległo znaczącym zmianom, co było efektem rozwoju teorii inteligencji oraz ciągłego doskonalenia metod psychometrycznych.

 

Biorąc pod uwagę, że wymienić możemy kilka rodzajów inteligencji, możemy też wyróżnić różne testy na rodzaj inteligencji. Inteligencja została podzielona na kilka rodzajów, w których wymieniamy: inteligencja twarda, inteligencja emocjonalna czy inteligencja intrapersonalna.

 

Inteligencja twarda to inaczej nasze IQ. To zdolność intelektualna ogólna to zestaw umiejętności myślowych, które obejmują rozumowanie, planowanie, rozwiązywanie problemów, myślenie abstrakcyjne, zrozumienie złożonych idei oraz szybkie i łatwe uczenie się.

Inteligencja emocjonalna to z kolei zdolność do rozpoznawania, rozumienia i regulowania własnych emocji oraz emocji innych osób stanowi istotę koncepcji inteligencji emocjonalnej. 

Ta teoria zakłada, że nasze emocje oraz umiejętność zarządzania nimi mają wpływ na nasze zachowanie oraz jakość relacji interpersonalnych. Test na inteligencje emocjonalną pozwala więc zbadać nam poziom tych zdolności. Test na inteligencje emocjonalną jaki jest najczęściej stosowanym narzędziem pomiarowym tej cechy to Kwestionariusz PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. To dosyć szybki test na inteligencje emocjonalną, gdzie któremu możesz sprawdzić poziom tej cechy u siebie.

 

z czym związana jest inteligencja

 

 

Testy inteligencji, które są najczęściej wykorzystywane przez psychologów to:

 

 • Skala Inteligencji Weschlera dla dorosłych WAIS-R
 • Skala Inteligencji Weschlera dla dzieci WISC-R
 • Wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej APIS-P oraz APIS-Z
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, zwana inaczej jako Skala inteligencji Bineta-Simona
 • Test Matryc Ravena w wersji Kolorowej
 • Test Matryc Ravena w wersji Standardowej
 • Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych
 • Diagnoza Potencjału IntelektualnegoTesty do pomiaru inteligencji - charakterystyka

 

Wśród psychologów najczęściej stosowane testy inteligencji to Skala Inteligencji Wechslera Dla Dzieci, znana jako WISC-R, oraz Skala Inteligencji Wechslera Dla Dorosłych, oznaczana jako WAIS-R oraz Skala Inteligencji Bineta-Simona.  Ponadto, powszechnie używany jest również  Test Matryc Ravena do oceny poziomu inteligencji. Ten test koncentruje się głównie na szybkości uczenia się i jest wyjątkowo wartościowy, na przykład w procesach rekrutacyjnych.

Skala Inteligencji Wechslera (WAIS). WAIS to test stosowany zarówno u dorosłych, jak i u osób poniżej 18 roku życia (w takim przypadku używana jest wersja dla dzieci i młodzieży). Podczas badania dana osoba musi wykonać 11 różnych testów. 

 

Jak przebiega test? Część z nich to tzw. zadania werbalne, w trakcie których badany odpowiada na pytania zadawane przez diagnostę. Test na inteligencje - pytania najczęściej odnoszą się do różnego rodzaju przypadkowych zdań. Przykładowo może być poproszony o podanie definicji danego słowa, rozwiązanie równania matematycznego w pamięci lub wyjaśnienie pewnych sytuacji społecznych. Druga część badania to tzw. testy niewerbalne, gdzie badany rozwiązuje zadania manipulując przedmiotami dostarczonymi przez diagnostę. Przykładowo może zostać poproszony o ułożenie klocków w określony wzór, porządkowanie obrazków w logiczną historię lub wskazanie brakującego elementu na obrazku. Czas wykonania zadań jest mierzony przy niektórych testach.

 

Badanie zazwyczaj trwa około półtorej godziny. Wynik testu na inteligencje to iloraz inteligencji, który jest porównywany z wynikami osób w podobnym wieku, wraz z opisem, czy uzyskany wynik jest poniżej czy powyżej przeciętnej w populacji.

Test na inteligencję dla dzieci  to  również  Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. To test psychologiczny, który jest powszechnie używanym na całym świecie testem oceniającym inteligencję i zdolności poznawcze. Badanie intelektu dzieci i młodzieży przeprowadza się w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że rozwój inteligencji i funkcji poznawczych przebiega nietypowo, na przykład występują zaburzenia neurorozwojowe lub wykazane są szczególne uzdolnienia.

Wyniki pełnego badania jaki daje ten test na rodzaj inteligencji obejmują ogólny iloraz inteligencji, werbalne rozumowanie czy iloraz niewerbalny, a także wyniki poszczególnych czynników poznawczych, takich jak: rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne oraz pamięć robocza.

Test Matryc Ravena - ten test oceniający inteligencję mierzy ogólny czynnik inteligencji, który jest niezależny od doświadczenia osoby badanej, np. od jej wykształcenia. Osoba badana otrzymuje tablice z przedstawionymi wzorami. Jej zadaniem jest rozpoznanie relacji lub zasad między wzorami, a następnie wybór elementu, który poprawnie uzupełniłby dany wzór.Sprawdzenie ilorazu inteligencji - czemu służy?

 

W. Stern, ceniony niemiecki uczony, wprowadził do psychologii pojęcie ilorazu inteligencji, definiując inteligencję jako ogólną zdolność adaptacji do zmieniających się warunków oraz wykonywania nowych zadań. Sprawdzenie poziomu inteligencji stanowi doskonałą metodę poznania naszych zdolności umysłowych oraz odkrycia naszego prawdziwego potencjału. 


Sprawdź swoją inteligencję - przedstawiamy kilka powodów dla których warto to zrobić:
 

 1. Identyfikacja mocnych stron - Test na inteligencję pomaga zlokalizować nasze największe atuty, umożliwiając skoncentrowanie się na ich rozwijaniu.
   
 2. Poznanie słabych stron - rozpoznanie własnych ograniczeń może prowadzić do podejmowania działań w celu ich poprawy.
   
 3. Wzrost pewności siebie - zrozumienie własnych zdolności przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie.
   
 4. Kierunek zawodowy - test na inteligencje może wskazać, które ścieżki zawodowe najlepiej odpowiadają naszym umiejętnościom. 
   
 5. Skuteczniejsze uczenie się - poznanie własnego stylu uczenia, umiejętności logicznego myślenia oraz zdolności umysłowych ułatwia optymalizację procesu nauki.
   
 6. Dopasowanie strategii uczenia się - znajomość własnego profilu umysłowego pozwala na dostosowanie strategii nauki do indywidualnych potrzeb.
   
 7. Rozwój inteligencji i logicznego myślenia - testy inteligencji oceniają naszą zdolność do logicznego i abstrakcyjnego rozumowania.
   
 8. Odkrywanie kreatywności - sprawdzenie poziomu inteligencji może również pomóc zidentyfikować nasze zdolności twórcze i innowacyjne.
   
 9. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów profesjonalny test na inteligencję ocenia naszą zdolność do analizy problemów oraz znajdowania skutecznych rozwiązań.
   
 10. Poprawa zdolności interpersonalnych - zrozumienie własnych umiejętności może przyczynić się do doskonalenia komunikacji i relacji z innymi ludźmi.
   


Kiedy wykonać test na inteligencje?

 

Test na rodzaj inteligencji jest często wykorzystywany w celu oceny poziomu intelektualnego danej osoby, szczególnie w kontekście diagnozy zaburzeń rozwojowych. Test psychometryczny na inteligencje jest również wykorzystywany w celu selekcji do programów edukacyjnych dla osób szczególnie uzdolnionych, oceny potrzeb edukacyjnych uczniów, a także w procesach rekrutacyjnych i selekcji zawodowej.

 

Ocena ilorazu inteligencji (IQ) jest powszechnie uzasadniona zarówno w środowisku edukacyjnym, jak iklinicznym. Dzieci, które wykazują trudności w nauce lub poważne problemy z zachowaniem, mogą być poddane badaniom, w których wykorzystuje się test na iloraz inteligencji w celu sprawdzenia umiejętności logicznego myślenia.Testy IQ pozwalają też ustalić, czy te trudności wynikają z odstępstwa ich ilorazu inteligencji od średniej dla ich grupy wiekowej. Brak testów IQ lub innych narzędzi oceny inteligencji może uniemożliwić skuteczną diagnozę dzieci i dorosłych potrzebujących dodatkowego wsparcia. Dodatkowo, wyniki testów IQ są wykorzystywane w sądach do oceny, czy istnieją okoliczności wyjątkowe lub łagodzące, które mogą wpłynąć na zdolność oskarżonego do udziału w postępowaniu sądowym. Ludzie również korzystają z wyników testów IQ w celu uzyskania świadczeń związanych z niepełnosprawnością.kiedy warto zbadać inteligencję ?

 

 

Czy dostępne są bezpłatne testy na inteligencję?Aby ocenić inteligencję, użyty powinien zostać profesjonalny test na inteligencję. Dlatego też by zbadać ogólny poziom inteligencji używa  się tzw. testów psychologicznych. Taki test, aby był wiarygodny i trafny, musi być standaryzowany jak każdy test psychometryczny. To oznacza, że musi przejść przez wiele procedur, które pozwolą ustalić, czy rzeczywiście mierzy to, co ma mierzyć, oraz na jakim poziomie dokładności. Dodatkowo, konieczne jest ustalenie normy, do której można odnieść wyniki osoby badanej, aby móc je właściwie zinterpretować. 

IQ quiz - dlatego też  test na inteligencje za darmo dostępny w Internecie czy w czasopismach należy traktować jedynie jako zabawę psychologiczną, quiz i łamigłówki, ponieważ nie spełniają one wymogów standaryzacji niezbędnych do rzetelnej oceny inteligencji. Szybki test na inteligencje, który jest łatwo dostępny nie będzie więc profesjonalny, ponieważ do takich narzędzi dostęp mają jedynie psychologowie. Darmowy test na inteligencje pozwoli zbadać w pewnym stopniu Twoje IQ, ale nie będzie rzetelny. 


 

Co oznacza wysokie IQ?Iloraz inteligencji (ang. Intelligence Quotient), to wskaźnik opisujący wynik osiągnięty w teście oceniającym inteligencję. Jak wspomniano wcześniej, psycholodzy opisują inteligencję (a właściwie, inteligencje) na różne sposoby. Podobnie test IQ, który jest narzędziem do jej pomiaru, jest wciąż przedmiotem licznych dyskusji dotyczących konstrukcji i zastosowań takich testów. 

 

Test IQ pozwala nam ocenić poziom tego wskaźnika, a wysokie IQ może wskazywać, że posiadamy duże zdolności logiczne, szybsze możliwości przyswajania wiedzy, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jeśli ciekawi Cię Twoje IQ koniecznie sprawdź swoją inteligencję. .

 

Największym i najstarszym stowarzyszeniem osób o najwyższym ilorazie inteligencji jest Mensa. Zrzesza ona osoby, których IQ mieści się w przedziale powyżej 130 w skali Weschlera - jest to norma uznana w Polsce obecnie.

Testy na inteligencje mensa - wykonanie testów pozwala na dołączenie do grona osób o wysokim poziomie inteligencji. Powołuje się specjalne jednostki zrzeszające takie osoby, a bycie członkiem stowarzyszenia daje szereg korzyści. Testy inteligencji mensa - stowarzyszenie osób o największym ilorazie inteligencji to około 2 procent całej populacji. 

Test na iloraz inteligencji - w obszarze badań nad inteligencją zaobserwowano ciekawe zjawisko o nazwie efekt Flynna (ang. Flynn effect). Efekt ten, nazwany tak od nazwiska Jamesa Flynna,  który jako jeden z pierwszych go opisał, polega na tym, że każde następne pokolenie ma znacznie wyższy iloraz inteligencji niż poprzednie.

Osoby z wysokim poziomem IQ mają często wysokie słowne IQ, które pozwala na szybkie i trafne rozwiązywanie krzyżówek, rozszyfrowywanie słów czy grę w językowe pytania. Dobrze czują się również w łamigłówkach jakie daje matematyka, zagadki czy inne skomplikowane umysłowe kombinacje. 

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


Bibliografia

Strelau, J. (1987). O inteligencji człowieka, Warszawa. 

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane